SVERIGE, DEMOKRATIN OCH FN

Kategorier Kongress 2021

Gör som katten – se dig om innan du går vidare!

Jag vill väcka en fråga inför årets kongress. Den gäller demokratins roll för FN:s framtid.

År 2021 är det hundra år sedan vi fick den allmänna rösträtten i Sverige: En röst i kommuner och i riksdagen för alla myndiga kvinnor och män. Den allmänna rösträtten är grunden för demokratin. Dessförinnan var rösträtten beroende av personlig ekonomi och ännu tidigare var riksdagen grundad på de fyra stånden och det innebar att den stora majoriteten av befolkningen inte alls var representerad.

Så vilka är skälen för rösträtten:

 • Människovärdet. Alla människor har samma värde oavsett ögonfärg, längd, bredd, vikt, IQ, föräldraval osv. Ska vi då inte ha samma möjligheter att påverka de gemensamma besluten om våra villkor?
 • Rättvisa. De besuttna har alltid försökt – och i allmänhet lyckats – att korpa åt sig det mesta av den kaka som vi alla gemensamt har knåpat ihop. Men de fattiga, obemedlade, proletariatet, är i majoritet och kan därför med rösträtten sätta upp samhällets regler för en rättvis fördelning av kakan. Hur den demokrati som rösträtten möjliggör har tillämpats finns många olika varianter av. En variant som nu har varit populär är att gynna de rika eftersom de då tros kunna skapa förutsättningar för en snabb tillväxt av den gemensamma kakan med följd att alla ändå kan få en större bit till sig jämfört med en rättvisare bit av den mindre kakan. Här ligger möjligen en liten bit av förklaringen till att vår planet har börjat svettas så våldsamt.
 • Gemensam välfärd. ”Om bara den fågel som sjunger vackrast tillåts sjunga så blir det rätt tyst i skogen.” Alla människor har olika förutsättningar, erfarenheter och snille. I den mån som alla får vara delaktiga i de gemensamma besluten kommer de att ge en en bättre grund för besluten och större motivation för alla att skapa en ljusare och i vid mening rikare framtid för alla. (Tesen att de förmögna är de just för att de har snillet har vi avvisat och än så länge finns inga vetenskapliga belägg för tesen. Hur det blir om gentekniken läggs i händerna på eliten hoppas jag att vi inte behöver uppleva.)

Så här långt håller de flesta med – eller? Låt oss i så fall gå vidare. När världens länder efter andra världskriget skapade en organisation för de gemensamma besluten som skulle ge en bättre och fredligare värld utgick man från de existerande nationerna. Minsann inte alla hade allmän rösträtt åt sina medborgare eller dom i kolonierna men det var då bästa sättet att få med så många människor som möjligt i byggandet av framtiden. FN:s struktur lämnar förvisso en del övrigt att önska. Inte minst gäller det bestämmanderätten för de nationer som stod som vinnare efter kriget. Men också den demokratiska förankringen nedåt i de stater som är anslutna är mycket skiftande, tänk t ex Saudiarabien! Ändå: Fortsatt är det nationella medlemskapet basen för inflytande och den demokratiska grund som är möjlig.

 • De senaste åren har en ny idé arbetats fram. I höstas gav Klaus Schwab ut boken ”Covid 19 – The Great Reset”. Schwab är grundare och ledare för World Economic Forum (WEF), en organisation för de 1000 största koncernerna i världen. Boken beskriver en ny global världsstruktur som bygger på samarbete mellan de nationella och internationella beslutsorganen å ena sidan och de allra största globala kapitalägarna – den allra minsta och rikaste överklassen – å den andra. Det här konceptet är på väg in i och har börjat etableras i FN-systemet. Som skäl för The Great Reset (TGR) anges den hotande klimatkrisen, de ökande klyftorna och Coronapandemien. Och med WEF:s pengar, specialister, jurister, PR-arméer, journalister och lobbyister kommer dom kunna styra många beslut. Men hade vi inte en gång för alla lämnat det här med att makt och ägande ska ligga som grund grund för besluten om våra gemensamma villkor, var det inte därför våra förfäder drev igenom den allmänna rösträtten? Ska nu världens allra rikaste återta makten över jordens och allas vår framtid? Jovisst, dom säger att det är för allas vårt bästa och för att rädda världen men varför ska vi tro dom den här gången? Det är ju samma grundregel som fortfarande gäller för deras planering: Största möjliga vinst för deras bolag, inte största möjliga välfärd för oss alla på klotet. Hur går det då med den allmänna rösträtten i världen – blev den en parentes?
 • FN är en fantastiskt organisation och har åstadkommit mycket gott.
  Men vi kan inte blunda för att FN är i kris.
  • Det bildades på initiativ av USA och har dominerats av USA som har varit den ledande och bestämmande stormakten efter andra världskriget. Under de senaste presidentperioderna har motsättningarna mellan FN och USA-administrationen ökat, det amerikanska stödet har minskat och FN har pressats och blivit överkört i viktiga frågor.
  • FN:s jätteorganisation har blivit mycket byråkratiserad och fått omfattande kritik för toppstyrning och bristande folkligt inflytande. Försöken till effektivisering och demokratisering har gått trögt.
  • I de allt skarpare konflikterna inom världssamfundet har FN inte kunnat hävda fredliga lösningar och få stopp på upprustningarna. Världen är på god väg mot ett nytt och fullständigt förödande storkrig.
 • FN:s chans att fylla sin historiska roll att bevara världsfreden hänger på att få en starkare demokratisk förankring, att kunna träda fram som garanten för världens folkmajoritet, dess framtid och livsförutsättningar. Världens stora koncerner och kapitalägare har stora intressen i vapenproduktion, grovt utnyttjande av människor och utplundring av jordens resurser. Ett ökat inflytande i FN:s beslutande organ för dom skulle rasera tilliten bland världens medborgare och omöjliggöra den uppslutning kring gemensamma internationella beslut som är nödvändig och likaså – kraft att genomföra besluten! Istället för att fördjupa samarbetet med WEF måste FN välja en annan väg: Stärkt representativitet och inflytande för alla världsmedborgare
 • Svenska FN-förbundet är i det globala sammanhanget förvisso en väldigt liten spelare. Vi har tre verktyg att använda och vi bör prova alla.
  • Bygga en stark folklig opinion i Sverige för ett demokratiskt, starkt och modigt FN.
  • Påverka Svenska folkets valda ombud i riksdagen för att i FN:s organisation driva den linjen som vår stadga inleds med: ”Vi världens folk”.
  • Själva driva debatten i FN:s idéella stödorganisationer runtom i världen.

Jag funderar på att skriva en motion men skulle vilja höra om det finns flera i förbundet som har liknande funderingar.

Helge Sonntag, distriktsordförande i Dalarna

2 kommentarer till ”SVERIGE, DEMOKRATIN OCH FN

 1. Jag håller med dig Helge.
  Ända sedan den osedvanligt diplomatiskt begåvade Dag Hammarsköld lyckades försvara såväl andemeningen i FN-stadgan som de små staternas intressen, från maktfullkomligt kuppande av USA och skobankande sovjetledare, har dessa stormakter försökt hävda bestämmanderätt över FN och världens länder.

  Med ett FN som alltmer domineras och körs över av USA har man ”inte kunnat hävda fredliga lösningar och få stopp på upprustningarna”. Din följande mening visade sig otäckt förutseende: ”Världen är på god väg mot ett nytt och fullständigt förödande storkrig.”

  FN:s kris kan liknas vid ett rättssystem som havererar till följd av att medborgarna tappat tilltro till domstolars vilja eller förmåga att upprätthålla demokratiskt fattade lagar och där myndigheter tillåts bryta mot till och med grundlagen.

  FN:s oförmåga att bevara världsfreden är förödande för legitimiteten och tilltron till FN som freds- och rättvisegarant.

  Din fråga känns än mer berättigad: ”Ska nu världens allra rikaste återta makten över jordens och allas vår framtid?”

  När;
  • geologiska, geopolitiska och militärstrategiska intressen förvandlat Arktis till konfliktområde,
  • Europa förvandlats till skådeplats för energi- och ekonomikrig mellan kärnvapenmakter,
  • och buffertstater cyniskt utnyttjas som brickor i tuppfäktningen mellan USA och Ryssland,
  blir behovet av efterlevnad av FN:s ändamål (artikel1) och grundsatser (artikel 2) så mycket viktigare att upprätthålla.

  Det är således hög tid för Sverige att agera i FN-stadgans anda, i synnerhet som du så riktigt konstaterar:
  ”Världens stora koncerner och kapitalägare har stora intressen i vapenproduktion, grovt utnyttjande av människor och utplundring av jordens resurser.”

  Den svenska krigsindustrins lukrativa tillhandahållande av extrema vapen till krigsskådeplatser runt om i världen, i kombination med den svenska statens tillhandahållande av legosoldater till USA och NATO-ledda krig i andra länder, är att betrakta som direkta brott mot FN:stadgan:

  Artikel 1 – om ändamål
  [1 §] ”att … vidtaga verksamma kollektiva åtgärder för att förebygga och undanröja hot mot freden”, samt ”att undertrycka angreppshandlingar eller andra fredsbrott”

  Artikel 2 – om grundsatser
  Att alla medlemmar ska
  [3 §] ”lösa sina internationella tvister med fredliga medel på sådant sätt, att internationell fred och säkerhet samt rättvisan icke sättas i fara.”
  [4 §] ”… avhålla sig från hot om eller bruk av våld, …, eller på annat sätt oförenligt med FN:s ändamål.

  Sverige borde hålla sig för god för att gå den ena tvistande partens ärende;
  • direkt med vapen, legosoldater och tillgång till svenskt territorium, eller
  • indirekt genom att hycklande titta bort då den en part provocerar eller begår brott mot FN-stadgan och/eller FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna. Se 1 art. 1 §.

  Den ryska ubåtens felnavigering i Karlskronas skärgård är ingenting jämfört med svenska försvars(?)maktens deltagande i provokativa USA/NATO-operationer i Svarta Havet. Det är helt fel vattenbassäng. Sverige har landgräns och territorium att försvara i Östersjön, inte Svarta Havet.

  På motsvarande sätt saknar USA landgränser i Europa, Irak, Afghanistan, etc och borde lika lite tillåtas installera robotbaser i Rumänien och Polen som då Sovjet svarade på USA:s kärnvapen i Turkiet med liknande baser på Kuba 1962.

  Såväl Sverige som övriga världssamfundet borde hörsammat expertgruppens rapport i december 2020 som i betydligt större överensstämmelse med FN-andan utarbetat konstruktiva förslag på riskreducerande åtgärder i den alltmer tillspetsade stormaktskonflikt som var under uppsegling:
  https://www.europeanleadershipnetwork.org/wp-content/uploads/2020/12/8-2a-Russia-NATO-Statement-Final-Draft.pdf
  Se även min sammanfattande översättning:
  https://www.globalpolitics.se/riskreducering-av-vapnad-konflikt-mellan-nato-och-ryssland/

  Med fredliga hälsningar
  R☮︎nny i Ronneby

  1. Välkommen Ronny till FN-debatt!

   Jag kan också passa på att nämna att Helge skickade in en motion om detta ämne. Kongressen beslutade att bifalla första att-satsen om att utarbeta ett studie- och diskussionsmaterial inom förbundet med syftet att bygga en stark folklig opinion i Sverige för ett demokratiskt, starkt och modigt FN.

Lämna ett svar